Általános Szerződési Feltételek

1. Adatok

Szolgáltató adatai: Börzsönyi Ékszerdoboz

Üzemeltető: Lorencz Gabriella

Székhely: 2623 Kismaros, Csalogány utca 14.

Szolgáltatás címe: 2623 Kismaros, Csalogány utca 14.

Adószáma: 56608876-1-33

2. Általános szabályok:

(a) Jelen „Általános Szerződési Feltételek” – a továbbiakban: ÁSZF – szabályozza a szolgáltató által 2623, Kismaros, Csalogány utca 14. szám alatt üzemeltetett Börzsönyi Ékszerdoboz szálláshelynek és az ahhoz kapcsolódó a szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételeit.

(b) Jelen ÁSZF nem zárja ki speciális, vagy egyedi megállapodások megkötését utazási irodákkal, utazásközvetítőkkel, utazásszervezőkkel, vagy más olyan személyekkel, akik a szolgáltató szolgáltatásai értékesítése érdekében a szolgáltatóval hosszabb távon együttműködnek.

3. A szerződő fél:

(a) A szerződő fél a szolgáltató szolgáltatásait megrendelő, igénybe vevő természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság. Szerződő fél az a természetes személy is, aki a szolgáltató szolgáltatását ténylegesen igénybe veszi. A szolgáltatást megrendelő és/vagy igénybe vevő a továbbiakban együttesen: vendég.

(b) A szolgáltató és a vendég a – feltételek teljesülése esetén – a szükség szerint a szolgáltatási megállapodás szerződő feleivé válnak – a továbbiakban együttesen: szerződő felek.

4. A szolgáltatási szerződés létrejötte, a foglalás menete, a foglalás módosítása:

(a) A vendég írásban – E-mailben (info@borzsonyiekszerdoboz.hu)  www.borzsonyiekszerdoboz.hu webhely foglalási rendszerén keresztül – küldött ajánlatkérésére a szolgáltató az ajánlatkérés kézhezvételétől számított 24 órán belül visszaigazolja a foglalást a vendég részére.

(b) A szolgáltatási szerződés a vendég által leadott megrendelés – foglalás – szolgáltató írásbeli visszaigazolásával jön létre, és ezen írásbeli visszaigazolásra tekintettel, a megrendelés – foglalás – írásban létrejött szerződésnek minősül. A szóban leadott megrendelés és/vagy megrendelés módosítás csak abban az esetben keletkeztet szerződéses kötelmet, ha azt a szolgáltató írásban visszaigazolta, a megrendelés, vagy a megrendelés módosítás szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem keletkeztet szerződéses kötelmet.

(c) A szolgáltatás igénybevételére létrejött szerződés határozott időre szól.

(d) Abban az esetben, ha a vendég a határozott időtartam lejártát megelőzően úgy dönt, hogy a szolgáltatást a határozott időtartam elteltéig nem kívánja igénybe venni, akkor is köteles a szolgáltatás teljes ellenértékét a szolgáltató részére megfizetni, a szolgáltató pedig jogosult a megrendelt szolgáltatás teljes ellenértékének követelésére. A vendég által a határozott időtartam lejárta előtt elhagyott apartmant a szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

(e) A vendég a szolgáltatás meghosszabbítására csak akkor jogosult, ha ehhez a szolgáltató legkésőbb a határozott időtartam lejártát megelőző napon írásban hozzájárul.

(f) A szolgáltatási szerződés módosítása kizárólag a szerződő felek írásba foglalt együttes akaratával lehetséges.

5. A lemondási feltételek:

(a)A vendég (megrendelő) foglalását díjmentesen lemondhatja, amennyiben a lemondási szándékát írásban jelzi a Börzsönyi Ékszerdoboz vendégház felé az érkezés előtti 45. napig.

Az érkezést megelőző 44-15. napig lemondott foglalás értékének 50%-át Szolgáltató visszafizeti,

érkezést megelőző 14. napon belül lemondott foglalás esetén a szállásdíj teljes összege felszámolásra kerül.

Az időpont egyszeri módosítására felár nélkül az érkezést megelőző 30. napig van lehetőség.

A felár összege a vendég által fizetett szolgáltatási díj 50%-a.

6. A szolgáltató által alkalmazott árak:

(a) A Börzsönyi Ékszerdoboz érvényben lévő árai a www.borzsonyiekszerdoboz.hu weboldalon feltüntetett árak-. (b) A szolgáltató az árait előzetes bejelentés nélkül bármikor jogosult szabadon megváltoztatni, természetesen azzal, hogy ez nem vonatkozik azon árakra, amelyeket a szerződő fél kérésére adott árajánlatában már megajánlott.

(b) A szolgáltató az árak közlésekor köteles megjelölni az árak adótartalmának – így pl.: általános forgalmi adó, idegenforgalmi adó – jogszabály által meghatározott mértékét. A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy jogszabályi változás esetén a többlet terheket előzetes értesítés nélkül áthárítsa a szerződő félre és/vagy a vendégre.

(c) A szolgáltató árait jogosult magyar forintban és bármely konvertibilis valutában is meghatározni.

(d) A szolgáltató vállalja, hogy az aktuális árait, az aktuális akcióit, kedvezményeit, és egyéb ajánlatait az általa működtetett www.borzsonyiekszerdoboz.hu weboldalon közzéteszi.

(e) Kiemelt időszakok: Valentin nap, Nemzeti ünnepek, Húsvét, Pünkösd, Mindenszentek napja, Karácsony, Szilveszter-Újév időpontok csak egyben foglalhatók, valamint iskolaszüneti napok!

7. A fizetés módja és annak garanciája:

(a) A szolgáltató a megrendelt szolgáltatások teljes összegét, (kivéve bekészítések és masszázs) a tartózkodás egészére számítva feltünteti az általa a vendég számára küldött írásos visszaigazoláson. A vendég a tartózkodás időtartamára számított teljes végösszeget banki átutalással egyenlítheti ki. A banki átutaláshoz szükséges adatokat szolgáltató visszaigazoló e-mailben küldi meg vendég számára a foglalás után.

A foglalás véglegesítéséhez vendég a teljes végösszeget, a díjbekérő e-mail megküldését követő 48 órán belül köteles banki átutalással megküldeni a szolgáltató részére. Foglalást csak 48 óráig áll módunkban tartani, ezen időszak alatt foglalása a foglalási naptárban függő státuszba kerül. 48 óra múltán, amennyiben a foglalás ellenértéke nem érkezik be szolgáltató bankszámlájára, a foglalás automatikusan törlődik.

Az idegenforgalmi adó banki átutalással vagy a helyszínen, készpénzben is fizethető. Szolgáltató a visszaigazoló e-mailben feltünteti az IFA díját.

8. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei:

(a) A vendég a megrendelt és a szolgáltató által visszaigazolt Börzsönyi Ékszerdoboz vendégházat az érkezés napján 15:00 órától foglalhatja el – check in – és azt utolsó tartózkodási napon délelőtt 10:00 óráig – check out – köteles elhagyni.

(b) Abban az esetben, ha a vendég az apartmant az érkezési napon a 8.(a) pontban meghatározott check in időpont előtt kívánja elfoglalni, a szabad kapacitás függvényében megteheti felár ellenében.

(c) A pihenőház nem fogad házi kedvenceket.

(d) A szolgáltató jogosult a szállás szolgáltatásra vonatkozó szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy a szolgáltatás nyújtását megtagadni, ha:

(a) a vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésére bocsátott Börzsönyi Ékszerdobozt, illetve a szolgáltató által biztosított szolgáltatásokat és/vagy az azok biztosítására szolgáló helyiségeket nem rendeltetésszerűen használja,

 1. b) a vendég a Börzsönyi Ékszerdoboz házirendjét megzavarja, és a zavaró magatartást felszólítás ellenére sem hagyja abba,
 2. c) a vendég nem tartja be a Börzsönyi Ékszerdoboz biztonsági szabályzatát – pl.: tiltott helyen dohányzik és azt a felszólítás ellenére sem hagyja abba,
 3. d) a vendég kifogásolható módon, durván viselkedik, alkohol, vagy kábítószer befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan magatartást tanúsít.
 4. e) a szerződő fél vagy a vendég a szolgáltató által igényelt fizetési garancia vállalási kötelezettségét a szolgáltató által meghatározott időpontig nem teljesíti.

(f) Amennyiben a szerződő felek közötti szerződés „vis maior” miatt nem megy teljesedésbe, úgy a szerződés megszűnik.

(g) A vendég a Börzsönyi Ékszerdoboz összes szolgáltatását, a teljes tartózkodási idő alatt saját felelősségére veszi igénybe.

(h) Vendég számára a nyaraló területére további vendég, vendégek meghívása, szerződő félen és/vagy vendégeken kívül bármilyen szolgáltatás igénybevétele előzetes bejelentés kötelezettsége mellett is csak akkor lehetséges, amennyiben szolgáltató számára ezt visszaigazolja.

9. A szolgáltatások biztosítása:

(a) Amennyiben a szolgáltató saját hibájából – különösen: túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák – nem tudja biztosítani a megrendelt szolgáltatásokat, köteles a vendég elhelyezéséről gondoskodni.

(b) A szolgáltató az (a) pontban vállalt kötelezettsége körében köteles:

(a) a megrendelésben visszaigazolt szolgáltatásokat az abban megjelölt áron, az ott kikötött időtartama – vagy az akadályoztatás megszűnéséig – egy másik ugyanazon, vagy magasabb kategóriájú szálláshelyre felajánlani, és a vendég elfogadása esetén biztosítani. A helyettesítő szálláshely biztosításának valamennyi többletköltsége a szolgáltatót terheli.

(b) igény esetén térítésmentesen egyszeri alkalommal telefonálási lehetőséget biztosítani a vendégnek, hogy a szálláshely változást az általa megjelölt személlyel közölhesse.

(c) Amennyiben a szolgáltató a (b) pontban rögzített kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, illetve ha a vendég a számára felajánlott helyettesíthető szálláshelyeket elfogadja, a vendég utólagos kártérítési igénnyel nem léphet fel.

10. A vendég jogai:

(a) a szerződés értelmében a vendég jogosult a megrendelt apartman, valamint a szálláshely azon létesítményeinek használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és nem esnek a speciális feltételek hatálya alá.

(b) a vendég a szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet. A szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a hozzá írásban, vagy a helyszínen szóban előterjesztett és jegyzőkönyvbe felvett panaszt a beérkezését követő 72 órán belül kivizsgálja és arra a vendégnek érdemi választ ad.

11. A vendég kötelezettségei:

(a) a vendég köteles a szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét legkésőbb a szerződésben meghatározott módon és időpontig a szolgáltató részére kiegyenlíteni.

(b) a vendég köteles az őt ért kárt haladéktalanul jelenteni a szállásadónál és minden szükséges adatot a tulajdonos rendelkezésére bocsátani, amely ahhoz szükséges, hogy a káreset körülményei tisztázhatók lehessenek, illetve amelyek egy esetleges szabálysértési, vagy büntető eljáráshoz szükségesek.

(c) Vendégnek kötelessége érkezéskor meggyőződni arról, hogy a körülmények, szolgáltatások megfelelnek-e a megelégedettségi garanciában vállaltaknak. Vendég köteles erről nyilatkozni még ezt megelőzően, hogy szolgáltató az átadás után elhagyja a szálláshely területét. A szálláshely átvétele után, utólagos reklamációt ezzel kapcsolatban szolgáltató nem tud elfogadni, ilyen esetben a meghirdetett garancia nem érvényesíthető.

(d) amennyiben bármilyen eszköz a tartózkodás alatt meghibásodik, úgy -amennyiben vendég igényli annak javítását – vendég köteles azt haladéktalanul jelezni szolgáltató felé és kérni annak javítását, utólagos reklamációt ezzel kapcsolatban szolgáltató nem tud elfogadni.

12. A vendég kártérítési felelőssége:

(a) a vendég köteles mindazon károkért helytállni, melyeket a szolgáltató, vagy harmadik személy elszenved a vendég, vagy kísérője, vagy ezen személyek bármelyikének felügyelete alá tartozó személyek okoznak.

(b) a vendég kártérítési kötelezettsége akkor is fennáll, ha a károsult kárának megtérítését közvetlenül a szolgáltatótól jogosult követelni.

13. A szolgáltató jogai:

Amennyiben a vendég a megrendelt szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének felszólításra sem tesz eleget, de a szálláshelyen megjelenik, Szolgáltatónak joga van a szolgáltatást megtagadni és a befizetett szállásdíjat az 5. pontban rögzített Lemondási feltételek szerint megtartani.

14. A szolgáltató kötelezettségei:

(a) a szolgáltató köteles a szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások és szolgáltatás standardok szerint teljesíteni.

(b) a szolgáltató köteles a vendég írásos panaszát kivizsgálni és a problémát kezelni.

15. A szolgáltató kártérítési felelőssége:

(a) a szolgáltató felelősséget vállal minden olyan a vendéget ért kárért, amely az apartmanon belül, a maga hibájából következett be.

(b) a szolgáltató felelőssége nem terjed ki azon káreseményekre, amelyek a szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a vendég, vagy a felügyelete alá tartozók okoztak.

(c) a szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Börzsönyi Ékszerdoboz vendégházon belül és kívül kijelöljön olyan helye(ke)t ahová a vendég nem léphet be. A szolgáltató köteles az ilyen helyeket jól láthatóan megjelölni. A szolgáltató nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyek azon helye(ke)n érik a vendéget, vagy a felügyelete alatt állókat, ahová a vendég nem léphet be.

(d) a szolgáltató kártérítési felelőssége csak akkor áll fenn, ha azt a kár bekövetkezését követően a szükséges adatokkal azonnal jelenti a szolgáltatónál.

(e) a szolgáltató felelőssége nem terjed ki a szerződő fél csomagjaira és azok tartalmára érkezés és elutazás alkalmával, ki és berakodáskor, továbbá az apartmanba és onnan történő szállítás során.

(f) a szolgáltató kártérítési felelősségének mértéke a szerződés szerinti napi szállásdíj összegének legfeljebb ötszöröse.

16. Titoktartás:

(a) a szolgáltató a szerződésben foglalt kötelezettségének teljesítése során köteles az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az adatvédelemmel kapcsolatos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek – és amennyiben ezt a vendég a szolgáltató tudomására hozta – a szerződő fél vonatkozó belső szabályai szerint eljárni.

17. Vis maior:

(a) azon okok, körülmények (pl.: háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramkimaradás, sztrájk, stb.) amely felett a sem a szolgáltató, sem a vendég, vagy a szerződő fél nem bír ellenőrzéssel – vis maior – bármely felet felmentik a szerződésből eredő kötelezettségeik teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A szerződő felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek azért, hogy ezen okok és körülmények bekövetkezésének lehetőségét minimalizálják és az ezáltal okozott kárt, vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.

18. A szerződő felek jogviszonyában alkalmazandó jog és az eljáró bíróság:

(a) a szerződő felek közötti jogviszonyra a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény – rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

(b) a szerződéssel kapcsolatos vitás kérdések esetén az érintett bírósághoz fordulhat.

Adatvédelmi hatósági eljárás.

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.

Kiegészítés:

 1. A Szolgáltató weboldalán elérhető szolgáltatások használatával a Felhasználó elfogadja az itt felsorolt feltételeket.
 2. A Szolgáltató minden ésszerű erőfeszítést megtett annak biztosítására, hogy a weboldalon közölt minden információ pontos legyen a feltöltése időpontjában. Ennek ellenére a Szolgáltató sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal felelősséget, illetve szavatosságot a weboldalon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül azon bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a weboldalt vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse.
 3. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldalon előforduló semmilyen hibáért vagy hiányosságért. Az ajánlatok jogilag nem kötelező érvényűek, és semmilyen formában nem jelentenek kötelezettséget a Szolgáltató számára. A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a Felhasználó saját felelőssége.
 4. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldalhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért.
 5. A Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett, vagy publikált tartalmakért, amelyekhez a Szolgáltató weboldala kapcsolódik, vagy amelyekre a weboldal hivatkozik.
 6. A Szolgáltató nem garantálja, hogy a weboldalhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldal használatából, annak használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.
 7. A Szolgáltató – a vevői, partnerei és egyéb ügyfelei személyére, adataira, a fennálló üzleti kapcsolataira vonatkozó valamennyi információt üzleti titokként kezeli. Az üzleti titokként történő kezelés alól csak az érintett adatszolgáltató adhat felmentést. A Szolgáltató az interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.
 1. Szerzői jog 8.1. A Szolgáltató weboldala, az azon található minden képi, hang és szöveges tartalom és azok elrendezése, különösen nevek, logók illetve grafikák, tájékoztatók, elemzések és egyéb információs anyagok szerzői jogi oltalom alatt állnak.

8.2. A weboldal tartalma egészének, vagy részeinek bármilyen formában felhasználása különösen reprodukálása, átruházása, terjesztése, átdolgozása, vagy tárolása, a személyes használaton túl kizárólag a Szolgáltató kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

8.3. A weboldal teljes tartalma a Szolgáltató tulajdona, illetve rendelkezése alatt áll. A weboldal tartalma szerzői jogi védelem alatt áll. Amennyiben a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény másként nem rendelkezik, a weboldal egyetlen része sem másolható vagy publikálható a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

8.4. Személyes használat körében a weboldal tartalmának, vagy kivonatainak számítógépen tárolása, illetve kinyomtatása a felhasználó részére megengedett.

8.5. A weboldalra feltöltött vagy Szolgáltatóhoz küldött üzenetek tartalmáért és a benne foglalt információk valóságtartalmáért és pontosságáért egyedül a küldő felel. A weboldal a látogatóknak nyújtott szolgáltatás. A Szolgáltató fenntartja a jogot a weboldal tartalmának indoklás és értesítés nélküli bármely időpontban történő módosítására vagy kiegészítésére.

8.6. A Szolgáltató fentiekben részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő weboldal-használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A Szolgáltató minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.

 1. Amennyiben a hatályos jogszabályok szerint a jogi nyilatkozat bármely feltétele érvénytelennek minősülne, az nem érinti a többi feltétel érvényességét.

 

A Börzsönyi Ékszerdobozban található felszerelések és eszközök, amennyiben a Vendég hibájából a további használatot ellehetetlenítő végleges rongálódás, lopás, elvesztés történik és az eszközt/berendezést cserélni/pótolni kell, úgy Vendég az alábbi felsorolásban feltüntetett kártérítési összeget köteles Szolgáltató részére megtéríteni. Az alábbiakban felsorolt tételek az adott eszközök/berendezések komplett pótlási árait tartalmazzák. A felsorolásban nem szereplő eszközök meghibásodása esetén a kártérítési összeg egyedi elbírálás hatálya alá esik.

 

Berendezés, eszköz:                   

Vízforraló                            20000

Kenyérpirító                        20000

Jóga eszközök                      25000

Függőfotel                           25000

Mosogató csaptelep              30000

Panini Grill                          30000

Mikrohullámú sütő               40000

Nespresso kávéfőző              40000

Fali hősugárzó                     70000

Főzőlap                              80000

Mosogatótálca                     80000

Sütő                                   10000

Hűtőszekrény                     100000

TV                                    150000

Mosogatógép                      150000

Kályha                               200000

Kamado Joe Junior               250000

Klímaberendezés                  350000

Üvegfelületek m2 ár              100000

Finn szauna kályha                150000

Finn szauna üvegajtó             200000

Masszázsmedence               3000000

M.medence vízcsere                40000

 

Börzsönyi Ékszerdoboz